POLITIKA KVALITETE i OKOLIŠA

Politika kvalitete i okolisa predstavlja osnovu poslovanja i izvor stalnog unapredenja poslovanja SPANDAU d.o.o. Visoka razina sustavom upravljanja kvalitetom i zastitorn okolisa temelj je poslovanja i razvoja, te garancija zadovoljstva nasih kupaca i ostalih unutarnjih i vanjskih zainteresiranih strana.
Prvi poslovni prioritet je kvaliteta i pouzdanost svih nasih aktivnosti u proizvodnji drvene arnbalaze uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva, potreba i ocekivanja kupaca i drugih zainteresiranih strana. Jedna od temeljnih postavki poslovnog upravljanja organizacije je sprecavanje oneciscenia okolisa i smanjivanje negativnih utjecaja na okolis.
Sagledavanje i procjenjivanje rizika u poslovnim procesima i nastojanje da se kroz njihovo rjesavanje prepoznaju prilike za daljnje iskorake i pobofjsanja.
Uspostava partnerskih odnosa s dobavliaclrna u cilju garantirane kvalitete isporucenlh sirovina i poticanje na poboljsan]e njihovog odnosa prema okolisu,
Sustav upravljanja kvalitetom i okolisern odrzava se na nivou koji stvara sve preduvjete za kvalitetno i sigurno postupanje s otpadom, te poduzimamo sve mjere za sprecavan]e izvanrednih situacija koje bi imale negativnog utjecaja na okolis.
U obavljanju svoje djelatnosti organizacija osigurava stalnu uskladenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na upravljanje okolisern i druga podrucja poslovnog upravljanja.
Edukacija je stalni zadatak svih zaposlenika, a Uprava osigurava sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju. Posebna pozornost pridaje se izobrazbi osoblja ciji rad moze prouzrociti znacajan utjecaj na kvalitetu proizvoda i na okolls.
Za kvalitetu obavljenog posla i sprecčvanje negativnih utjecaja na okoliš odgovara njegov izvrsiteli.
Sve odluke koje se donose u ŠPANDAU d.o.o. su na temelju činienica proizasuh na osnovu loqičke analize podataka i informacija o kvaliteti i rezultatima upravljanja okolisern.
Svaki djelatnik je upoznat s politikom kvalitete i okolisa, shvaća i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.
Ova politika je dostupna zainteresiranim stranama a bit ce stalno preispitivana u svrhu njene primjerenosti.